FIREMNÍ KULTURA, VZTAHY A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

workshop

V rámci manažerského týmu budete intenzivně pracovat na tématech, která ovlivňují vývoj a změny vaší firemní kultury, interních vztahů a duševní zdraví vašich lidí, vč. jejich spokojenosti i psychické pohody. Analytickým způsobem vyspecifikujete klíčové oblasti pro změnu a první kroky k požadované změně.

FORMA A STRUKTURA KURZU 

Příprava na workshop

Příprava je velmi důležitým aspektem kvalitní práce na celém workshopu.

Účastníci budou předem formou online dotazníku požádáni, aby se vyjádřili k preferenci klíčových témat a jejich zacílení. Předem tak umožní lepší zaměření programu a výběr vhodných technik pro workshop. Tímto se zamezí předimenzování témat workshopu a reflexe očekávání účastníků.

O výstupu (preferenci témat) budou účastníci informováni ještě před workshopem a zároveň požádáni o individuální přípravu - sami si promyslí a připraví reflexi daného tématu dle zaslaného jednoduchého formuláře (zjednodušená analýza - co v daném tématu funguje dobře, co nikoli)

Zároveň budou se zadavatelem konzultovány podklady pro workshop jako výsledky firemního průzkumu, rozhovor s HR aj.

Průběh workshopu

Workshop je veden interaktivně se zapojením všech účastníků s využitím různých technik a metod tak, aby byla udržena dynamika práce ve skupině a společně se podařilo zformovat nosné výstupy workshopu.

Rámcový průběh klíčového tématu:

 • Iniciační úvod programu
 • SW analýza zvoleného tématu v dělených skupinách
 • Prezentace týmových SW analýz
 • Stromová analýza příčin a následků vybraných jevů 
 • Fáze hledání řešení
 • Brainstorming
 • Vizualizované hodnocení návrhů
 • Akční kroky - konkrétní návrhy řešení, odpovědné osoby, termíny
 • Společný závěr programu - prezentace výstupů

Využívané techniky, metody – ukázka:

 • Práce v menších skupinách – vzájemné prezentace
 • Netradiční techniky řízení diskuse a pohledů na dané téma/problém (council, 6 klobouků aj.)
 • Týmové simulace, modelové situace, kazuistiky aj.
 • Týmové „enegizery“
 • Aj.

LEKTOR KURZU

MILAN KOHOUT

Lektor, kouč a trenér

 

Výstupy workshopu

 • Specifikované silné a slabé stránky zvoleného tématu
 • Popsání příčin a důsledků vybraných jevů
 • Specifikace hlavních oblastí pro změnu
 • Návrhy řešení vybraných klíčových jevů
 • Vizualizace klíčových návrhů na změnu
 • Akční plán včetně prvních kroků, odpovědné osoby a termínu
 • Fotodokumentace flipů, klíčových závěrů
 • Závěrečná zpráva workshopu

Forma kurzu

Prezenční i online varianta

Časová dotace

8 hodin

Místo konání

U klienta, v prostorách NTI či online v MS Teams